Facebook Pinterest

Regulamin Serwisu i sklepu internetowego net4chic.com

 

§ 1.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Polityką prywatności Serwisu, dostępną pod adresem www.net4chic.com/polityka-prywatnosci, stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu, określają zasady funkcjonowania Serwisu www.net4chic.com, zwanego dalej Serwisem, w tym prawa oraz obowiązki jego użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami) i administratora, zasady sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy net4chic działający w Serwisie pod adresem internetowym www.net4chic.com (zwany dalej Sklepem), prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży towarów, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również do Użytkowników posiadających stałe konto, dokonujących rejestracji w Serwisie, w tym składających zamówienia. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Joanna Smuła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą2CJoanna Smuła z siedzibą w Warszawie (02-784), przy ul. Dembowskiego13 m. 14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 9511853381, REGON: 140928370, zwana dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” Sklepu.

3. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny - poprzez sklep internetowy net4chic.

4. W ramach usług nieodpłatnych Użytkownik może uzyskać informacje dotyczące zakresu świadczonych usług,  oferowanych produktów, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje dotyczące Serwisu i sklepu internetowego net4chic. Użytkownik może ponadto zapoznawać się z publikowanymi przez Administratora i/lub osoby trzecie artykułami i wiadomościami.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu lub bez rejestracji – w trybie określonym w § 4 pkt. 3.

6. Sprzedaż produktów udostępnianych w Sklepie odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.

7. Przedmiotem transakcji w Sklepie są towary uwidocznione na stronie internetowej www.net4chic.com w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 7. 

8. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

9. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu i/lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2.

Wymagania techniczne

W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;

c) w przypadku użytkowników dokonujących rejestracji, składających zamówienie i/lub zamawiających newsletter – posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e- mail)

d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash.

 

§ 3.

Rejestracja

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności Serwisu, dostępną pod adresem www.net4chic.com/politykaprywatnosci, stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

3. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami formularz rejestracyjny. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkowników oraz Zamawiającego zawartych w formularzu rejestracyjnym lub podanych przez Użytkowników oraz Zamawiającego w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia.  Użytkownik/Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji i/lub składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić rejestrację i/lub przyjęcie zamówienia Użytkownika/Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.

4. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik/Zamawiający uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik/Zamawiający uzyskuje dostęp do konta po podaniu w Serwisie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie).

5. Konto zawiera dane Użytkownika/Zamawiającego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik/Zamawiający powinien zaktualizować swój profil.

6. Każda osoba może utworzyć tylko jedno konto, nie dopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika/Zamawiającego. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik/Zamawiający nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik/Zamawiający loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.

7. Administrator może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste.

8. Użytkownik/Zamawiający jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dostęp do konta Użytkownika/Zamawiającego chroniony jest wybranym przez niego hasłem. Użytkownik/Zamawiający uzyskuje dostęp do konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła dostępu.

9. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika/Zamawiającego w przypadku, gdy:

a) Użytkownik/Zamawiający wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) zastosowany przez Użytkownika/Zamawiającego nick (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje;

c) bezpieczeństwo konta Użytkownika/Zamawiającego jest zagrożone; w takiej sytuacji Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika/Zamawiającego od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik/Zamawiający odzyskuje dostęp do pierwotnego konta.

10. Jeśli Konto danego Użytkownika/Zamawiającego zostało usunięte z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w pkt. 9 powyżej, Administrator jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom/Zamawiającym stosowania loginu (nazwy konta) należącego do Użytkownika/Zamawiającego zamkniętego konta. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika/Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem/Zamawiającym w celu weryfikacji statusu jego konta, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu (w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Serwisie lub komunikatów o stanie technicznym Serwisu) oraz w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

12. Użytkownik/Zamawiający, z zastrzeżeniem zdania poniższego, może w każdej chwili usunąć konto w Serwisie poprzez zalogowanie się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż  5 dni, przy czym jeśli Zamawiający złożył zamówienie, nie odstępując od Umowy w trybie § 7, usunięcie przez niego konta może nastąpić po zakończeniu realizacji zamówienia i uregulowaniu płatności, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4-6.

 

§ 4.

Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są pod adresem www.net4chic.com po wcześniejszym zarejestrowaniu się (bądź poprzez złożenie zamówienia w trybie określonym w pkt. 3 poniżej) i akceptacji Regulaminu zakupów.

2. Aby złożyć zamówienie na wybrane produkty, Zamawiający wskazuje na produkty dostępne w Sklepie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”. Następnie Zamawiający powinien wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do faktury. Następnie Zamawiający w ramach formularza zamówienia wskazuje szczegóły dostawy, wybiera formę opłaty i potwierdza zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z dostawą i ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Zamówienia przyjmowane są również za pośrednictwem wypełnienia dostępnego w Serwisie formularza zamówienia bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Formularz zawiera niezbędne dane (w tym identyfikujące Zamawiającego oraz odbiorcy towaru, zamawiany produkt i formę wysyłki, szczegóły dostawy, formę opłaty) umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. ). Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

4. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedającą o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.

5. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych poprzez wpłatę na konto i systemu płatności internetowej dostępnego w Serwisie (np. DotPay) – po rejestracji płatności na koncie Sprzedającej.

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, której przedmiotem są zamówione produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna Sprzedająca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającej, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.

8. Zarówno osoba korzystająca z Serwisu jak i Zamawiający składając zamówienie, oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptują ich postanowienia.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail i numeru telefonu do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

 

§ 5.

Ceny towarów i płatności

1. Ceny podawane przy produktach dostępnych w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Serwisie są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Do łącznej ceny zamówienia zostanie doliczony koszt wysyłki w wysokości podanej przy każdym produkcie, biorąc pod uwagę łączną ilość zamawianych produktów.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszty wysyłki, zgodnie z wybraną przez Zamawiającego formą wysyłki, jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego zamówienia.

3. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie produkty:

a) przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową wpłacając kwotę na konto Sprzedającej wskazane w formularzu;

b) przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową poprzez szybki system płatności internetowej dostępny w Serwisie;

4. W tytule przelewu Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę oraz kod produktu podany przy zamówionym towarze. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub w ogóle brak możliwości jego realizacji.

5. Sprzedająca po realizacji zamówienia wystawia i dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub wedle życzenia Zamawiającego - fakturę VAT).

6. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej za zamówione produkty w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia  powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

7. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych produktów, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Serwisie nie stanowią inaczej.

9. O ile dane produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu produktu.

 

§ 6.

Koszty wysyłki i dostawa

1. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się w określony w zamówieniu sposób, w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy na terenie Polski.

3. Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi Zamawiający i są one doliczane do łącznej wartości zamówienia, przy czym obowiązują koszty wysyłki każdorazowo wskazane w Serwisie przy dostępnych produktach, uwzględniające taryfikatory przewoźników. W przypadku, gdy łączna wartość zamówienia przekracza kwotę 400 PLN, koszt dostawy produktów objętych takim zamówieniem na terytorium Polski jest pokrywany przez Sprzedającą.

4. Zamówienie zagraniczne nie są realizowane. 

5. Sprzedająca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 7.

Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiający będący konsumentem (stosownie do definicji konsumenta określonej w art. 22¹ Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Warunkiem odstąpienia od umowy, zgodnie z pkt. 1 powyżej, jest odesłanie zamówionej rzeczy (towaru) na adres 2C Joanna Smuła ul. Ludwinowska 1/7, Warszawa 02-856. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy. Koszty odesłania do Sprzedającej zamówionych produktów ponosi konsument.

4. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającą, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towarów) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz w zakładce Formularz odstąpienia.

 

§ 8.

Treści oraz własność intelektualna

1. W Serwisie zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady etykiety lub niezgodnych z tematyką Serwisu.

2. Zabronione jest ponadto publikowanie w Serwisie wszelkich treści: zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hakerstwa); zawierających nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy (np. wirusy, "konie trojańskie").

3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Administratora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres email podany w dziale Kontakt Serwisu. Zgłoszenie powinno zawierać: link do strony gdzie nastąpiło naruszenie, opis naruszenia prawa, kontakt (adres e-mail i/lub telefon) do osoby zgłaszającej, aby Administrator mógł potwierdzić przyjęcie zgłoszenia lub w celu uzyskania informacji uzupełniających. Administrator w możliwie krótkim czasie dokona weryfikacji zgłoszenia.

4. Użytkownik Serwisu oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie materiały (zwane dalej Treściami) są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Użytkownik zapewnia, iż Treści te: 1/ są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, 2/ nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, 3/ uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem, 4/ ich wykorzystywanie w Serwisie, nie wymaga ponoszenia wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. W uzasadnionych przypadkach Administratorowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.

5. W przypadku, gdyby zamieszczone przez Użytkownika Serwisu materiały (Treści) były sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności określonymi w pkt. 1, 2 i/lub 4 powyżej, Administrator zastrzega sobie prawo do ich blokowania lub usuwania w każdym czasie. Użytkownicy naruszający Regulamin mogą ponadto zostać usunięci z Serwisu poprzez czasowe zablokowanie lub też trwałe usunięcie profilu/konta Użytkownika. Administrator jest uprawniony również do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie (w szczególności odnoszące się do posiadanych praw do zamieszczonych w Serwisie Treści), a gdyby Administrator poniósł jakąkolwiek szkodę z tego tytuł Użytkownik zobowiązuje się do jej naprawienia w całości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Serwisu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Nazwa Serwisu oraz materiały publikowane w Serwisie stanowią własność intelektualną chronioną przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 9.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące w szczególności funkcjonowania Serwisu, realizacji zamówienia i/lub zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email podany w dziale Kontakt Serwisu lub listownie na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji produktu ponadto reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane  na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.

2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

3. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika/Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 10.

Dane osobowe

1. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz składając zamówienie Użytkownik/Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracji/zamówienia przez Administratora w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w celu udostępniania konta w Serwisie oraz w zakresie realizacji zamówienia dokonywanego w Sklepie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.

2. Administratorem danych osobowych jest Joanna Smuła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą2CJoanna Smuła z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dembowskiego13 m. 14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 9511853381, REGON: 140928370. Każdemu Użytkownikowi/Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych.

3. W przypadku jeśli osoba dokonująca rejestracji i/lub Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Administratora i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe.

4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

 § 11.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Zamawiający, będący konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającą Umowy sprzedaży;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającą,

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.

 

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Użytkownika/Zamawiającego. O każdorazowej zmianie Administrator poinformuje Użytkowników Serwisu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: 2CJoanna Smuła, ul. Ludwinowska 1 m. 7, 02-856 Warszawa, tel.: +48 604918151, e-mail: kontakt@net4chic.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat 2CJoanna Smuła, ul. Ludwinowska 1 m. 7, 02-856 Warszawa, Tel. : +48 604918151, e-mail: kontakt@net4chic.com – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

LogowanieWygeneruj nowe hasło
Rejestracja