Facebook Pinterest

Polityka prywatności serwisu net4chic.com

 
 
1. Właścicielem serwisu net4chic.com jest Joanna Smuła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 2C Joanna Smuła z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dembowskiego 13 m. 14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 9511853381, REGON: 140928370, zwana dalej Administratorem. Właściciel serwisu kieruje się zasadami ochrony prywatności użytkowników, ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszelkie informacje dotyczące użytkowników serwisu net4chic.com przechowywane w bazach danych serwisu net4chic.com są przechowywane
i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wszystkie wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.). 
 
2. Rejestrując się w serwisie internetowym net4chic.com i/lub składając zamówienie na wybrane przez użytkownika produkty dostępne w serwisie net4chic.com użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym oraz podanych w trakcie składania zamówienia, w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w celu udostępniania konta w Serwisie oraz w zakresie realizacji zamówienia dokonywanego w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora. Adres mailowy podany przez użytkownika w formularzu lub w trakcie składania zamówienia może być ponadto wykorzystywany do komunikacji z użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu (w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w serwisie lub komunikatów o stanie technicznym serwisu) oraz w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia. W przypadku jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Administratora i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe. 
 
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych w serwisie jest Administrator. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia danych. 
 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator umożliwia użytkownikom sieci Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania z serwisu net4chic.com i zakresu takiego korzystania, w tym przekazywanych Administratorowi informacji o sobie. Wszyscy użytkownicy mają możliwość dostępu do serwisu bez konieczności rejestracji i podawania informacji o sobie, przy czym do zakupu produktów dostępnych w serwisie niezbędna jest rejestracja i/lub podanie danych umożliwiających realizację zamówienia. Administrator udostępnia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi stronę profilową dostępną pod adresem www.net4chic.com, za pomocą której użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, modyfikacji lub usunięcie posiadanych przez Administratora podanych w formularzu danych osobowych o użytkowniku. 
 
5. Użytkownik (zarówno zarejestrowany jak i składający zamówienia na produkty dostępne w serwisie bez rejestracji) może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w serwisie i założonego przez siebie konta, jednocześnie żądając usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora – na zasadach i z wyjątkami określonymi w Regulaminie serwisu. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest przesłać drogą mailową na adres kontakt@net4chic.com lub drogą listowną na adres NET4CHIC ul. Ludwinowska 1/7, 02-856 Warszawa  wniosek o rezygnację z uczestnictwa, usunięcie swoich danych oraz zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych użytkownika z bazy danych serwisu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania takiego żądania. Usunięcie konta użytkownika na jego żądanie następuje w ciągu 5 dni od zgłoszenia.
 
6. Internetowa przeglądarka stosowana przez użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. "cookies"), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Administrator może przechowywać pliki „cookies” na komputerach użytkowników w celu: a) utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła; b) lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników; c) tworzenia statystyk oglądalności dla wewnętrznych potrzeb Administratora oraz jego kontrahentów, w tym reklamodawców; d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań danego użytkownika; e) tworzenia i przeprowadzania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego użytkownika oraz prezentowania ankiety w sposób uwzględniający indywidualne zainteresowania użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jak również wyłączyć je całkowicie, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu internetowego net4chic.com. Jednocześnie, Administratora nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach serwisu net4chic.com. 
 
7. W serwisie net4chic.com oprócz plików „cookies” zbierane są również, zgodnie z ogólnymi zasadami połączeń realizowanymi w sieci Internet, adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerów oraz podobnie jak pliki „cookies” - w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Adresy IP mogą być udostępnione na żądanie organom prawnym w myśl przepisów prawa w tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 
8. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój serwisu net4chic.com, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności serwisu net4chic.com. O każdej zmianie Polityki prywatności serwisu net4chic.com Administrator powiadomi użytkowników serwisu poprzez informację na stronie startowej serwisu w terminie co najmniej 30  dni  przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez użytkownika ze stron serwisu po wprowadzeniu będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany, przy czym do zamówień na produkty sprzedawane w serwisie złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Polityki prywatności serwisu net4chic.com. W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z serwisu.
 
9. Rozpoczęcie korzystania z serwisu net4chic.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym dokumencie Polityki prywatności serwisu net4chic.com.

LogowanieWygeneruj nowe hasło
Rejestracja